Salmon Carpaccio

Thinly sliced salmon sashimi drizzled with lemon vinaigrette laid on Japanese mizuna, topped with tomato flakes, dill and amarathus.

$10.50